Võlausaldajale

Kui olete kokku puutunud võlgnikuga, ärge raisake oma aega temaga suhtlemisele ning usaldage võlgnevuste sissenõudmine meile. Meie juristidel ja sissenõudmise spetsialistidel on suur töökogemus ning nad on saavutanud suurepäraseid tulemusi erineva raskusastmega menetlustes.
Kohtuväline võlgade sissenõudmine
See on kõige kiirem ja efektiivsem sissenõudmise viis, mis hõlmab:
  • Võlgnikuga kontakti otsimist.
  • Võlgniku finantsolukorra kindlakstegemine ja makseraskuste tekkimise põhjuste välja selgitamine.
  • Võlgnikuga kompromissi sõlmimine.
  • Hagi- või pankrotimenetluse alustamine võlgniku maksejõuetuse või võla tahtliku mitte tasumise korral.
Kohtulik võlgade sissenõudmine
Maksekäsu kiirmenetlus
Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada rahalist võlga välja mõistev kohtulahend. Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõude suurus ületada 6400 € ja kõrvalnõuete summa ei või ületada põhinõuet.

vs

Hagimenetlus
Kui kohtuväline sissenõudmine ei anna tulemust või saavutatud kokkulepet ei täideta nõuetekohaselt, algatatakse kohtulik võlgade sissenõudmine. Kohtusse esitatakse hagi võlgnevuse väljamõistmiseks ning hagi rahuldamisel ja kohtuotsuse jõustumisel pööratakse jõustunud kohtuotsus täitmisele.
Täitemenetlus
Kui Teil on Teie kasuks jõustunud kohtuotsus või muu täitemenetluse algatamist võimaldav kokkulepe, saame me Teid täitemenetluses esindada. Koostöö tulemusel edastame vajalikud dokumendid kohtutäiturile ning hoiame Teid täitemenetluses toimuvaga kursis.
Nõuete refinantseerimine partnerite kaasabil
Meil on olemas partnerid, kes on valmis auto või kinnisvara tagatisel refinantseerima Teie võlgnevuse vastastikku kasulikel tingimustel.
Hinnakiri
  • Teenustasu sõltub keerukusest ja moodustab kuni 20% põhivõlgnevusest;
  • Teenustasu 20% – 50% kõrvalnõuetelt;
  • Teenustasu arvutatakse reaalselt laekunud summadelt.

 

Teenustasu täpne suurus sõltub nõude vanusest, suurusest ja iseloomust.

Lisateenused

Juriidiline abi

Juriidiline abi

Juriidiline konsultatsioon
Pakume juriidilist konsultatsiooni Teiega kokkulepitud õigusvaldkondades. Meie pakutavad konsultatsioonid hõlmavad erinevaid õigusvaldkondi (nt võlaõigus, tööõigus, pankrotiõigus jne), kuigi peamiselt oleme keskendunud võlaõigusega seonduvale.

Dokumentide koostamine
Lisaks juriidilistele konsultatsioonidele koostame Teie tellimusel ka erinevatel teemadel juriidilisi dokumente ja ekspertarvamusi.


Esindamine
Esindame Teid läbirääkimistel ja asjaajamistel, kohtus, kohtueelses menetluses, haldusorganites, suhtlemisel kolmandate isikutega või mujal.


Hinnakiri
Tasumine tunnitasu alusel – 80 € / 1 tund (juriidiline konsultatsioon; esindus kohtus või töövaidluskomisjonis; läbirääkimised vastaspoole või tema esindajaga; õiguslike probleemide materjalide analüüs);
Tasumine vastavalt lehekülgede arvule – 50 € / 1 lk (kohtule hagiavalduste või muude dokumentide koostamine; töövaidluskomisjonile avalduste või vastuste koostamine; lepingute, kokkulepete ja muude dokumentide koostamine);
Maksekäsu kiirmenetluse avalduse dokumentide analüüs, ettevalmistamine ja kohtusse esitamine – 80 €;
Teenustasu täpne suurus sõltub konkreetse töö mahust ja iseloomust.
Kõigile eelpool toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.